Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2015/2016

Ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń GOTHAER SA obejmuje wypadki mogące wystąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, podczas praktyk, na wycieczce i w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok, 24 h na dobę, łącznie z wakacjami i feriami zimowymi, na terytorium całego świata.

Składka  na  rok  szkolny  2015/2016   wynosi na pierwsze dziecko 29,00 zł, na drugie i kolejne przysługuje 50% zniżki czyli  14,50 zł ( w przypadku rodzeństw uczących się w SP41 w Szczecinie ) przy sumie ubezpieczenia: 11.000,00 zł

 

Składki przyjmują skarbnicy klasowi do 30.09.2015 r.

 

Zakres ubezpieczenia NNW:

1)    świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

2)    świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej

3)    zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

4)    zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia

5)    świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)

6)    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%

7)    jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady:  200 zł

 

Skład Rady Rodziców

Skład  Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016:

Przewodnicząca- Kinga Cekała, klasa 6A

Zastępca – Marcin Śliżewski, klasa 2A

Skarbnik- Karolina Fenikowska, klasa 0A

Sekretarz- Karolina Pieprzak, klasa 1D

 

Komisja Rewizyjna:

Galasińska Agnieszka, klasa 1B

Chuchmalska Katarzyna, klasa 4A

Zajkowska Marzena, klasa 5C

 

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

 

18.11.2015 r. godz. 18.00  sala nr 5

16.03.2016 r. godz.18.00   sala nr 5

18.05.2016 r. godz.18.00   sala nr 5

 

Konto Rady Rodziców

Serdecznie informujemy, że wysokość składki na RADĘ RODZICÓW  na rok szkolny 2015/2016 wynosi 50 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po 25 zł na semestr. Wpłaty można dokonać na podane wyżej konto (proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz do której klasy uczęszcza) lub bezpośrednio u skarbnika klasy.

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 41 W Szczecinie

Bank  Pekao  SA  V/O  Szczecin

52 1240 3813 1111 0000 4384  5556 

Regulamin Rady Rodziców

Szkoła PodstawowaNr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie

 

Regulamin Rady Rodziców

 

I.                   Postanowienia ogólne.

 § 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie Art.53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2

 1. Ustawa określa zakres kompetencji Rady Rodziców.

 §3

 1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców na terenie Szkoły Podstawowej Nr 41

w Szczecinie.

 § 4

 1. Rada może tworzyć komisje.
 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji  ustala Rada.

 II.                Kompetencje Rady Rodziców.

 §1

     Kompetencje Rady Rodziców:

 1. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

a)          program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanym do uczniów, realizowanym przez nauczycieli,

b)         program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art.34 ust. 2;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§2

    1.Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz

        innych  źródeł.

§3

    1.Uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

§4

 1. Współpracować z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną.

 III.             Wybory do Rady.

 §1

1.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad   

 Oddziałowych (jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/opiekun),    

 wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów

 danego oddziału.

§2

 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

§3

 1. Kandydaci do komisji wyrażają ustną zgodę na kandydowanie.

 §4

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 §5

 1. Rada wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną.

 §6

 1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
 2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

 IV.             Władze Rady.

 §1

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Rade na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 §2

 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

 §3

 1. Rada Rodziców wybiera przedstawiciela  rodziców do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym.

 V.                Posiedzenia Rady.

§1

1. Posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest przez prezydium, dwa razy w roku.

2. Prezydium Rady Rodziców spotyka się na swoich posiedzeniach w zależności  od potrzeb, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie:

- z inicjatywy 1/3 składu Rady

- na wniosek Dyrektora Szkoły

- na wniosek Rady Pedagogicznej

                                                                           §2

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.
 2.  Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 4. Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

 §3

 1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

 VI.             Podejmowanie uchwał.

 §1

 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
 2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, ( zwykłą większością głosów).
 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

 §2

 1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły.

 §3

 1. Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

 VII.          Prawa i obowiązki członków Rady.

 §1

 1. Członkowie Rady mają prawo:

- dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją  i przebiegiem procesu dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami poufnymi lub dotyczącymi spraw personalnych,

- wypowiadanie swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

-głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach.

 §2

 1. Obecność na posiedzeniach jest obowiązkowa.
 2. Ze składu Rady Rodziców zostanie wykluczony jej członek, jeżeli bez usprawiedliwienia opuści trzy posiedzenia Rady.

  VIII.       Fundusze Rady.

 §1

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 §2

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalone corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
 2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

 §3

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor Szkoły

- Rada Pedagogiczna

§4

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób:

- Przewodniczący Rady Rodziców

- Skarbnik

 IX.             Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.